Skip to main content

Jämställdhet är en förutsättning för att nå en värld utan hunger och för att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska kunna utöva sina mänskliga rättigheter, inklusive rätten till tillräckligt med mat.

Därför är strävan att uppnå jämställdhet och kvinnors egenmakt (Globala målet 5) centralt för att uppfylla FN:s World Food Programmes (WFP) mandat. Under humanitära kriser förvärras nästan alltid situationen inom livsmedelsförsörjning och nutrition. Med olika konsekvenser för kvinnor, män, flickor och pojkar kan livsmedelsförsörjning och felnäring också försämra jämställdhet mellan könen och hotar att vända positiva utvecklingsmönster.

Att eliminera ojämställdhet mellan kvinnliga och manliga jordbrukare skulle öka jordbruksproduktionen med 2,5 till 4 procent i utvecklingsländer, vilket motsvarar en minskning med 12-17 procent av den globala hungern eller 100-150 miljoner färre hungriga människor. De här siffrorna hjälper till att tydligare förklara vikten av att främja jämställdhet. Det innefattar att ge livsmedelsassistans på ett sätt som ger lika värde till kvinnor och män, samtidigt som man respekterar deras specifika behov.

För att uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning för alla människor utan åtskillnad måste policys för livsmedelsassistans och de olika programmen skapa förutsättningar som främjar, snarare än underminerar jämställdhet och kvinnors egenmakt.

Kvinnors egenmakt är ett viktigt medel för att uppnå jämlikhet mellan könen. Det handlar om att kvinnor ska ha samma möjlighet som män att bestämma och forma sina egna liv och bidra till att forma familjens och samhällets liv.

Under de senaste 20 åren har WFP:s genuspolicys utvecklats från ett kvinnocentrerat tillvägagångssätt till att istället fokusera på jämställdhet. År 2015 var 31 procent av WFP:s mottagare flickor, 30 procent pojkar, 21 procent kvinnor och 18 procent män.

WFP:s nuvarande policy återspeglar att en värld utan hunger endast kan uppnås när alla har lika möjligheter, lika tillgång till resurser och lika röst i de beslut som formar deras hushåll och samhällen. Policyn fastställer fyra konkreta mål:

  • Livsmedelsassistans anpassad till olika behov. Kvinnor, män, flickor och pojkar drar nytta av livsmedelsassistansprogram och aktiviteter som anpassas till deras olika behov och kapacitet.
  • Lika deltagande. Kvinnor och män deltar till lika stor del i utformning, genomförande, övervakning och utvärdering av genusperspektivet i livsmedelsförsörjnings och nutritionsprogram samt policyer.
  • Beslutsfattande av kvinnor och flickor. Kvinnor och flickor har ökad makt i beslutsfattandet när det gäller livsmedelsförsörjning och nutrition i hushåll, samfund och samhällen.
  • Genus och skydd. Livsmedelsassistansen får inte skada säkerheten, värdigheten och integriteten hos de kvinnor, män, flickor och pojkar som tar emot assistansen. Livsmedelsassistansen ska också tillhandahållas på ett sätt som respekterar deras rättigheter.
4/5 av arbetskraften
på småskaliga jordbruk tillhandahålls av kvinnor
50 procent
av alla gravida kvinnor i utvecklingsländer lider av blodbrist
110 000
kvinnor dör när de föder barn varje år