Skip to main content

Näring är en nödvändighet för att kunna leva ett friskt och produktivt liv. Men trots att detta faktum är allmänt känt är för låga näringsintag fortfarande ett allvarligt globalt problem. Varje år dör fler barn till följd av undernäring än på grund av AIDS, malaria och tuberkulos sammanlagt.

Efter den medicinska tidskriften The Lancets artikelserier från 2008 och 2013, som fokuserade på näring för barn och mödrar har en global uppmärksamhet kring näring skapats som aldrig tidigare skådats. Artikelserierna belyste de enorma konsekvenserna som undernäring innebär för hälsa och ekonomi. En grundbult i de Globala målen är att avskaffa alla former av felnäring innan 2030 – det färgar WFP:s arbete för att nå en värld med ingen hunger. 

Effekterna av felnäring är förödande och omfattande. Det orsakar inte bara dödsfall, utan försvagar även immunförsvaret och ökar risken för sjukdomar. Felnäring minskar chansen att lyckas inom utbildning och arbete, vilket i slutändan leder till samhällens och länders minskade produktivitet och välbefinnande. Felnäring är både ett resultat av, men också en pådrivande faktor av fattigdom och ojämlikhet.

Förutom att utforma program som direkt behandlar och förebygger felnäring arbetar FN:s livsmedelsprogram (WFP) med att utveckla länders kapacitet för att hitta långsiktiga lösningar på, samt influera den bredare policydialogen kring livsmedelsförsörjning och näringsintag.

För att göra det möjligt att adressera de underliggande orsakerna till felnäring, integrerar WFP arbetet kring näring inom flera utav WFP:s projekt. Detta gäller även i de program som från början inte haft förbättrad näring som ett uttryckligt mål. Vi arbetar med parter från olika sektorer inom exempelvis hälsa, jordbruk, utbildning och socialt skydd för att skapa miljöer som främjar bra näring.

Undernäring är värst för unga barn, nästan hälften av all barnadödlighet är relaterad till undernäring. Det gör undernäring till den största orsaken av barnadödlighet. De barn som överlever sina första år i livet som undernärda drabbas med stor sannolikhet växthämning och kan inte nå sin fulla mentala och fysiska potential. Undernäring är en börda som kommer följa dem livet ut. Barn som drabbats av växthämning når oftast en lägre utbildningsnivå och livslön, samt en ökad risk för kroniska sjukdomar och för tidig död.

Forskning visar att de 1000 första dagarna, från befruktning fram till ett barnets två-årsdag, är extremt viktiga för att förhindra den stora oåterkalleliga skada som orsakas av undernäring under den tiden av livet. Gravida kvinnor och ammande mödrar har speciella näringsbehov. De mödrar som är felnärda under graviteten har större risk att föda ett barn som lider av felnäring redan vid födsel. Det gör att undernäring förs vidare från generation till generation.

45%
av barnadödligheten bland barn under 5 år beror på felnäring
2 miljarder
människor lider av brist på mikronutrienter
7.6 Miljoner
felnärda barn fick special tillverkad näringsrik mat från WFP under 2015